načítavam dáta, prosím čakajte
Vážení spoluobčania, priatelia, rodáci,

ďakujeme
stiahnuť fotky
pokračovať
Liptovský Peter Liptovský
Peter
Meniny oslavuje Miroslava
Telefón +421 44 5222484

Urbárske pozemkové spoločenstvo Liptovský Peter

História urbáru Liptovský Peter sa začala v januári roku 1767, kedy bolo vydané nariadenie Márie Terézie "Milostivý urbár". Týmto nariadením boli určené povinnosti poddaného voči zemepánovi ohľadom pôdy, ktorú užíva. Urbár bola kniha, v ktorej boli zapísaní poddaní pracujúci na poliach a lesoch panstiev.


Podľa urbára bol poddaný hospodáriaci na jednej usadlosti povinný odpracovať pre svojho zemepána 52 dní so záprahom alebo 104 dní pešo. Želiari s domom boli povinní odpracovať na panskom 16 dní, bez domu 12 dní ročne. Za "domový grunt" - záhradu a pozemok, na ktorom stál dom, platili poddaní 1 zlatý ročne a naturálie.


Zásadná zmena v urbárskych pomeroch nastala v roku 1848 v dôsledku revolučných udalostí. Poddaný sa zmenil z urbárom zaviazaného poddaného voči pozemkom, na ich pevného vlastníka.


V roku 1853 bol vydaný tzv. urbársky patent, ktorým sa úplne zrušil doterajší urbársky pomer voči zemepánovi, urbárnici sa stali i právoplatnými vlastníkmi poddanskej pôdy.


V roku 1860 bol vykonaný súpis urbárskeho majetku pre urbárske komposesoráty Liptovský Peter. V roku 1862 bola založená Komasačná individuálna pozemková kniha, v ktorej boli zapísané všetky záležitosti urbárskych povinností, súpis majetku, daňové výkazy, spor s obcou, hodnotenie a rozmery pozemkov ako i skupinový inventár, dočasný plán urbárskeho a komposesorátorskeho lesa od roku 1900 do roku 1910. Po znárodnení v roku 1948 sa urbariáty zrušili a vznikli družstvá, ktoré prebrali určitým spôsobom model urbariátov. Uvedená história je opísaná zo spisov bývalého Krajského súdu v Ružomberku ako i zo Štátneho oblastného archívu Bytča a Liptovský Mikuláš.


Po roku 1989 sa začali vracať majetky podielnikom a vznikli spoločenstvá na historickom základe bývalých urbariátov. Nevznikali však za účelom podnikania. V roku 1995 zákon ustanovil presné podmienky vzniku pozemkových spoločenstiev, ktoré platia dodnes.


V rokoch 1992 - 1994 bola ustanovená organizácia Holná spoločnosť Svätojánskej doliny Liptovský Peter. V roku 1994 boli Valným zhromaždením podielnikov vytvorené dve organizácie Holná spoločnosť Svätojánskej doliny Liptovský Peter a Pozemkové spoločenstvo bývalých urbárníkov Liptovský Peter (PSBU).


V rokoch 1994 - 1996 bol predsedom PSBU Liptovský Peter p. Baláž Anton, podpredsedom p. Murtin Pavol, hospodárom Ing. Slabej Pavol, tajomníkom p. Krivoš Milan st., členmi výboru boli p. Kompiš Peter, p. Fiolck Dušan a p. Krivoš Jaroslav.


V rokoch 1996 - 2000 bol predsedom PSBU Liptovský Peter p. Frndák Daniel, podpredsedom p. Murtin Pavol, hospodárom Ing. Slabej Pavol, tajomníkom p.Krivoš Milan st., zapisovateľom p. Stupka Jozef, členmi výboru boli p. Kompiš Peter a p. Fiolek Dušan.


V rokoch 2000 - 2006 je predsedom p. Krivoš Milan ml., podpredsedom p. Murtin Pavol, hospodárom Ing. Slabej Pavol, zapisovateľom p. Vyšný Igor, členom výboru je p. Hochmal Jaromír.

 

Výbor v doplnenom zložení o p. Kompša Petera a Bakalára Milana bez pána Igora Vyšného pracoval do konca činnosti pozemkového spoločenstva bez právnej subjektivity.

 

Dňa 8. marca 2008 na XVI. Valnom zhromaždení bolo viac ako dvojtretinovou väčšinou prijaté rozhodnutie o zmene spoločenstva na:

 

 

 

 

 

 

 

 URBÁRSKE POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO LIPTOVSKÝ PETER

 

ako spoločenstvo s právnou subjektivitou.

 

 

Orgánmi spoločenstva v rokoch 2008-2013 boli:

 

1. VALNÉ ZHROMAŽDENIE 
 
 
2. VÝBOR v zložení:
 
 predseda Milan Krivoš  
 
 podpredseda Jaromír Hochmal 
 
 ekonóm Ing. Pavel Slabej 
 
 tajomník Oľga Uličná 
 
 členovia Milan Bakalár 
 

Peter Kompiš 

Dušan Fiolek 

3. DOZORNÁ RADA v zložení: 
 

 
 predseda  Ing. Vladimír Uličný 
 
 členovia 

 Ľubomír Jurčo

Anton Baláž

 

Na  XXII. Zhromaždení  boli  na  základe  zákona  č. 97/2013 Z.z  o Pozemkových spoločenstvách schválené nové Stanovy a Rokovací a volebný poriadok.

 

Orgánmi spoločenstva sú:

 

1. VALNÉ ZHROMAŽDENIE    
2. VÝBOR v zložení:  

 predseda 

Milan Krivoš  
 podpredseda - ekonóm Ing. Pavel Slabej 
 tajomník Oľga Uličná 
 členovia 

 Milan Bakalár 

   Dušan Fiolek 

Ing. Pavol Mojžiš

 3. DOZORNÁ RADA v zložení:  
 predseda  Ing. Vladimír Uličný
 členovia 

Darina Orfánusová

Ľubomír Čatloš 

 4. ODBORNÝ LESNÝ HOSPODÁR:

 Róbert Sporinský

 

 

Zasadania výboru sa konajú prvý utorok v mesiaci v čase 18:00-20:00 hod. v zimnom období, v lete v čase 19:00 – 21:00 hod. v kancelárii na požiarnej zbrojnici

 

 Kontakt na výbor:

 

E-mail: 
 
hojar@hradok.net 
 
  upslp@hradok.net 
 
   
Tel.: 
 
+421907207740 - predseda 
 
  +421918372017 - podpredseda 
 

 

celý článok si môžete stiahnuť aj ako prezentáciu  

Prílohy

Rokovací poriadok
Stanovy
Pozvánka UPS 2018
Pozvánka UPS 2019
ZASADNUTIE ZRUŠENÉ - ozvánka na rokovanie UPS L. Peter dňa 14.3.2020
Zrušenie zhromaždenia spoluvlastníkov