načítavam dáta, prosím čakajte
Vážení spoluobčania, priatelia, rodáci,

ďakujeme
stiahnuť fotky
pokračovať
Liptovský Peter Liptovský
Peter
Meniny oslavuje Albert
Telefón +421 44 5222484

Pozemkové spoločenstvo Svätojánskej doliny

Majetok spoločenstva
Majetok pozemkového spoločenstva Svätojánskej doliny v Liptovskom Petre sa nachádza v jednej z najkrajších dolín Slovenska v Jánskej doline , v katastri obce Liptovský Ján. Sú situované v dvoch častiach:
1.V lokalite „Široká, Javorovica“ s nadmorskou výškou od 740 do 1062 m n.m. pri ústí Jánskej Doliny o rozlohe ccc120 ha
2.V lokalite „Kraviarky- Javorie“ s nadmorskou výškou od 1150 do 2043 m n.m. na vrchole Ďumbiera.

 

Trocha z histórie:
Pôvodne to bol majetok grófa Jozefa Szentiványiho, ktoré v prvej polovici minulého storočia od neho odkúpili gazdovia nielen z Liptovského Petra, ale aj z iných obcí Liptova. Vlastníci pozemkov z Liptovského Petra boli združení v Hôľnej spoločnosti Svätojánskej doliny v Liptovskom Petre a tieto boli využívané okrem ťažby dreva predovšetkým na pasenie oviec a dobytka na vysokohorských poľanách Kraviarky, Krčahovo, Javorie...


Zákonom 2/1958 bolo vlastníkom Hôľnej spoločnosti odobraté užívacie právo, nie však vlastníctvo a až do roku 1991 užívali a hospodárili na našich pozemkoch Štátne lesy bez akejkoľvek náhrady vlastníkom.

 

Hôľna spoločnosť Svätojánskej doliny v Liptovskom Petre obnovila svoju činnosť vďaka iniciatíve našich dnes už nežijúcich spoluobčanov p. Rastislava Uličného a Milana Petrášku po revolúcii 7. septembra 1991. Na ustanovujúcej schôdzi bol zvolený prípravný výbor spoločenstva, ktorý zastrešoval všetky pôvodné spolky v zložení: Anton Baláž, Bohuslav Čatloš, Ján Hyben, Jaroslav Krivoš, Milan Petráško, Vladimír Rúčka, Rastislav Uličný. 10.novembra 1991 sa konalo 1. valné zhromaždenie Hôľnej spoločnosti, ktoré na svojom rokovaní zvolilo výbor v zložení:

 

Predseda: Ján Hyben
Podpredseda: Milan Petráško
Tajomník: Vladimír Rúčka
Členovia: Anton Baláž
  Jaroslav Krivoš
  Ing. Rudolf Morávek
Revízor: Dušan Fiolek


V zmysle zákona o pozemkových úpravách 229/91 sme požiadali o vrátenie majetku jednak Urbárskeho spolku v reštitúcii , vrátenie užívacieho práva na majetok Martina Zaťku a spol. v Lackovej doline ale aj o vrátenie užívacieho práva na majetok Hôľnej spoločnosti. Tento majetok nám bol protokolárne odovzdaný v roku 1992 Štátnymi lesmi.

 

Vzhľadom na to, že za 43 rokov užívania majetku Štátnymi Lesmi neboli podiely pôvodných majiteľov majetkoprávne vysporiadané dedením , od roku 1992 museli oprávnené osoby požiadať o doplnkové dedičské konania, aby získali späť majetok po pôvodných vlastníkoch-svojich príbuzných. Vysporiadanie majetku prebieha do týchto čias a máme cca 200 spoluvlastníkov.


V zmysle zákona č.83/90Zb. bola Hôľna spoločnosť registrovaná do roku1994 na Ministerstve vnútra. V zmysle zákona 187/93 Zz. a na základe uznesenia Valného zhromaždenia zo 6.3.2004 bola Hôľna spoločnosť Svätojánskej doliny v Liptovskom Petre rozdelená a vznikli dva samostatné subjekty s názvami Pozemkové spoločenstvo Svätojánskej doliny v Liptovskom Petre a Pozemkové spoločenstvo bývalých urbárnikov v Liptovskom Petre a následne registrované na Obecnom úrade v Liptovskom Petre.


Podľa zákona 181/95 je v súčastnosti spoločenstvo registrované na Obvodnom Lesnom úrade v registri pozemkových spoločenstiev, do 30.6.2006 ako spoločenstvo bez právnej subjektivity a od 1.7.2006 ako spoločenstvo s právnou subjektivitou.

Zákonom č.97/2013 Z. z. ktorý je platný od 1.5.2013 a následne novelizovaný došlo k viacerým zmenám v oblasti legislatívy a aj hospodárenia pozemkových spoločenstiev. Vzhľadom na túto skutočnosť sme prispôsobili právny stav v našom spoločenstve ustanoveniam tohto zákona a na zhromaždení spoluvlastníkov, ktoré sa konalo 15.2.2014 sme schválili novú zmluvu o spoločenstve a nové stanovy spoločenstva  (viď. Odkaz stanovy). Zároveň sme v zmysle citovaného zákona požiadali o vykonanie zmeny v registri  pozemkových spoločenstiev Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor.  

Orgány spoločenstva
Najvyšším orgánom spoločenstva je Valné zhromaždenie, ktoré tvoria všetci spoluvlastníci. Zasadanie VZ sa uskutočňuje 1 krát do roka.


Základným dokumentom spoločenstva sú stanovy.

 

Prácu spoločenstva riadi 5 členný volený výbor , na čele s predsedom ktorý je štatutárnym zástupcom spoločenstva. Činnosť výboru a hospodárenie spoločenstva kontroluje 3 členná dozorná rada.

 

Zloženie výboru a dozornej rady na 4 ročné volebné obdobie 2018-2022 na základe volieb je nasledovné:

 

Predseda: Ján Hyben
Podpredseda: Ing. Miloš Húsenica
 
Tajomník: Elena Porubänová
Ekonóm: Ing. Pavel Slabej
Člen výboru: Pavel Uličný
Dozorná rada: Miroslav Cibuľa
  Bc. Miroslava Borošová
  Oľga Vongrejová


Pozemkové spoločenstvo hospodári na svojich pozemkoch v zmysle Lesného hospodárskeho plánu, ktorý predpisuje všetku činnosť v porastoch a túto riadi a koordinuje Odborný lesný hospodár Ing. Dušan Jančovič.

 

Identifikácia majetku
Celý náš majetok sa nachádza v Jánskej doline k.ú. Liptovský Ján v pozemnoknižných vložkách na LV č.603, 680, 683, 685, 686, 1532.

V priebehu rokov 2017-2018 sme z vlastných zdrojov postavili „Dom Pozemkového spoločenstva“, ktorý sa stal  novým sídlom spoločenstva. Budova s plochou pôdorysu 101 m2 sa nachádza vedľa Požiarnej zbrojnice v obci Liptovský Peter, na našich pozemkoch KN-C parc.č.779/4 a 779/5 (spolu o výmere 325 m2). Stavba bola uvedená do užívania 9.2.2018, okrem kancelárskych a skladových priestorov v nej garážujeme aj vlastný automobil, je oplotená a obklopená spevnenými plochami.

 

Hospodárenie v súčasnosti
Lesné porasty nášho spoločenstva sú prevažne ihličnaté malým zastúpením borovice a smrekovca a rozsiahle pásmo kosodreviny s rozľahlými hôľnymi plochami v minulosti využívanými na pasenie.


Celé územie sa nachádza v Nízkotatranskom Národnom Parku NAPANT v stupni ochrany 3 až 5 s celkovou výmerou podľa platného LHP 1 047,37 ha.


Prevažná časť územia spoločenstva sa nachádza v 5. stupni ochrany, čo podľa platného zákona o ochrane prírody stanovuje pre lesy ako bez zásahovú zónu.


Môžeme hospodáriť na výmere lesov len 140 ha.


Hospodárenie v lesoch je prevažne zamerané na udržiavanie hygieny porastov po vetrových kalamitách a ochranu pred drevokazným hmyzom.


V mladých porastoch sa vykonávajú zásahy na posilnenie stability porastov a ich odolnosti voči vetrovým kalamitám.


Kultúry sú pravidelne ošetrované vyžínaním a vykonáva sa ochrana proti ohrýzaniu terminálnych púčikov jedľe, javora a smreka.

 

Zaujímavosti z územia spoločenstva:
Vápencové bralá a južná expozícia svahov vytvára vhodné podmienky pre rozvoj kalcitnej flóry s veľkým zastúpením vzácnych a chránených druhov „Javorie, Čierna“.


Na území spoločenstva sa pod Krakovou hoľou vo výške okolo 1500 m n. m. nachádzajú rozsiahle jaskynné systémy typického vysokohorského krasu s dnes rekordnou hĺbkou 495 m „Systém Hippmanových jaskýň“.


Významné je aj zastúpenie vzácnych druhov živočíchov: kamzík, svišť, medveď, orol, sokoly, tetrov, hlucháň, jariabok, rys, vlk.

 

Kontakt:
Zasadania výboru sa konajú prvý pondelok v mesiaci od 17.00 (resp. 18.00 hod.) v „Dome Pozemkového spoločenstva“.

 

Tel.č.:  0902 369 826

           0910 114 827

Volať:   pondelok, streda, piatok 17.00 - 20.00 hod.

 

E-mail: pssdlp@centrum.sk

 

Korešpondenčná adresa: Pozemkové spoločenstvo Svätojánskej doliny

                                    v Liptovskom Petre č. 491

                                    033 01 Liptovský Hrádok

 

 
Zväčšiť mapu


Zväčšiť mapu


Zväčšiť mapu  

Prílohy

Pozvánka PSSD 2019
ZASADNUTIE ZRUŠENÉ - Pozvánka na zhromaždenie PSSD dňa 14.3.2020
Zrušenie zhromaždenia spoluvlastníkov