načítavam dáta, prosím čakajte
Vážení spoluobčania, priatelia, rodáci,

ďakujeme
stiahnu fotky
pokračova
Liptovský Peter Liptovský
Peter
Meniny oslavuje Irena
Telefón +421 44 5222484

VZN

Prílohy

VZN č.1/2020 o dotácii MŠ
VZN č. 6/2019 Dane
VZN č.5/2019 o užívaní verejných priestranstiev
VZN 4/2019 o pravidlách času predaja
VZN 3/2019 o podrobnostiach a organ. miestneho referenda
VZN 2/2019 čiast úhrada MŠ ŠJ
VZN č.1/2019 o dotácii MŠ
VZN č. 4/2018 o stanovení sumy úhrady za vydanie náhradnej evidenčnej známky pre psa
VZN č. 3/2018 o vyhradení miest a ustanovení podmienok
VZN č. 2/2018, ktorým sa vyhlasujú Zmeny a doplnky č.2 záväznej časti Územného plánu obce Liptovský Peter.
VZN č.1/2018 o dotácii MŠ
VZN č.1/2017 o dotácii MŠ
VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
VZN č.1/2016 o dotácii MŠ
VZN č.4/2015 o miestnych daniach
VZN č.3/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou
VZN č.2/2015 o pitnej vode
VZN č. 1/2015 o dotácii MŠ
VZN č.3/2014 o parkovaní vozidiel
VZN č.2/2014 o čiastočnej úhrade nákladov MŠ
VZN č.1/2014 o dotácii MŠ
VZN č.2/2013 - Zmeny a doplnky ÚPN-O Liptovský Peter
VZN č.1/2013 o poskytovaní príspevku za darcovstvo krvi
dodatok VZN č. 2/2010 účinný od 8.5.2013
VZN č.5/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a DSO
VZN č.4/2012 – trhový poriadok
VZN č.3/2012 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách v zriaďovatežskej pôsobnosti obce
VZN č.2/2012 o výške úhrady, spôsobe určenia a platenia úhrady za sociálne služby poskytované obcou
VZN č.1/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku MŠ a ŠJ
VZN č.2/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a DSO
VZN č.1/2011 – podmienky nájmu, kritéria a postup pridežovania nájomných bytov
VZN č.2/2010 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce
VZN č.1/2010 o určení dotácie na prevádzku a mzdy MŠ
VZN č.4/2009 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách
VZN č.3/2009 o chove a držaní zvierat na území obce
VZN č.2/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a DSO
VZN č.1/2009 o poskytovaní opatrovatežskej služby
VZN č.4/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpad DSO
VZN č.3/2008– Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska
VZN č.2/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách
VZN č.1/2008 o poskytovaní opatrovatežskej služby
VZN č.1/2007 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a DSO

VZN o vyhradení miesta na vožby

17.07.2018

čítat viac

VZN o stanovení ceny náhradnej známky

17.07.2018

čítat viac

VZN o určení výšky dotácie

13.01.2018

čítat viac

VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy MŠ

29.01.2016

čítat viac

VZN - o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy MŠ a ŠJ

07.01.2016

čítat viac