načítavam dáta, prosím čakajte
Vážení spoluobčania, priatelia, rodáci,

ďakujeme
stiahnuť fotky
pokračovať
Liptovský Peter Liptovský
Peter
Meniny oslavuje Miloslava
Telefón +421 44 5222484

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

P o z v á n k a

 

 

V zmysle zákona č. 369/90 Zb. par. 12 odst. 1 zvolávam na deň

 

 

22. apríla 2013  (pondelok)  o 17.00 hod.zasadnutie  obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať v kancelárii Obecného úradu  v Liptovskom Petre s nasledovným programom:

 

 

 

 

 

Program:

 

 1. Otvorenie
 2. Určenie návrhovej komisie, overovateľov a  zapisovateľa zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Správa kontrolóra obce o vykonaní kontroly za rok 2012
 5. Voľba kontrolóra obce
 6. VZN č. 1 o poskytovaní príspevku za darcovstvo krvi
 7. Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2010 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce
 8. Informácia o pripravovaných akciách v obci
 9. Rôzne
 10. Diskusia
 11. Návrh na uznesenia
 12. Záver

 

 

 

                                                                                       Bc.Anna Papajová

                                                                                                starostka