načítavam dáta, prosím čakajte
Vážení spoluobčania, priatelia, rodáci,

ďakujeme
stiahnuť fotky
pokračovať
Liptovský Peter Liptovský
Peter
Meniny oslavuje Miloslava
Telefón +421 44 5222484

ZVEREJNENIE Záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie

Z V E R E J N E N I E

Záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie

Zmeny a doplnok č.1 Územného plánu plán obce Liptovský Peter. Obec, ako príslušný orgán územného plánovania, ktorý zabezpečuje spracovanie úlohy " Zmena a doplnok č.1 Územného plánu obce Liptovský Peter" (ďalej len ZaDč.1ÚPN-O) týmto zverejňuje záväznú časť územnoplánovacej dokumentácie podľa § 27 zákon č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

Do záväznej časti návrhu ZaDč.1ÚPN-O Liptovský Peter je možné nahliadnuť na Obecnom úrade Liptovský Peter po dobu 30 dní odo dňa vyvesenia oznámenia. Bc. Anna Papajová starostka obce

Prílohy

VZN ZaD 1 LP
LP-schema reg+VPS 10-cist.
LP-schema reg+VPS-legenda