načítavam dáta, prosím čakajte
Vážení spoluobčania, priatelia, rodáci,

ďakujeme
stiahnuť fotky
pokračovať
Liptovský Peter Liptovský
Peter
Meniny oslavuje Miloslava
Telefón +421 44 5222484

zasadnutie obecného zastupiteľstva

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať v kancelárii Obecného úradu v Liptovskom Petre s nasledovným programom:

 

Program:
1. Otvorenie
2. Určenie návrhovej komisie, overovateľov a zapisovateľa zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Schválenie VZN č. 2/2013 o záväzných častiach zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Liptovský Peter
5. Rôzne
6. Diskusia
7. Návrh na uznesenia
8. Záver
Bc

Prílohy

Pozvánka OZ