načítavam dáta, prosím čakajte
Vážení spoluobčania, priatelia, rodáci,

ďakujeme
stiahnuť fotky
pokračovať
Liptovský Peter Liptovský
Peter
Meniny oslavuje Miloslava
Telefón +421 44 5222484

Výberové konanie na miesto konateľa SBH s. r. o., Liptovský Peter

 Výberové konanie na miesto konateľa

 SBH s. r. o., Liptovský Peter

OBEC Liptovský Peter
zastúpená starostkou obce Bc. Annou Papajovou
so sídlom v Liptovskom Petre č. 100


v y h l a s u j e
podľa § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na  miesto
k o n a t e ľ a  (ky)
spoločnosti SBH  s. r. o. Liptovský Peter,

zaoberajúcou sa hlavne výrobou a rozvodom tepla, správou bytového a nebytového fondu, prenájmom hnuteľného a nehnuteľného majetku
Kvalifikačné predpoklady:

-       stredoškolské vzdelanie

-       predpoklady pre výkon práce vo verejnom záujme podľa § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

Iné kritéria a požiadavky:

-       znalosť príslušnej legislatívy potrebnej na výkon funkcie,

-       dobré komunikačné, organizačné a manažérske schopnosti na riadenie tímu ľudí a na vedenie úspešných rokovaní s obchodnými partnermi,

-       skúsenosti s riadením samostatnej organizácie,

-       vysoké pracovné nasadenie,

-       osobnostné a morálne predpoklady,

-       ovládanie práce s PC  a internetom (programy balíka MS OFFICE),

-       najmenej 5 rokov praxe v riadiacej funkcii

Zoznam požadovaných dokladov:

1.     prihláška do výberového konania,

2.     profesijný štruktúrovaný životopis,

3.     overené kópie dokladov o vzdelaní,

4.     overené kópie dokladov o inom vzdelaní a o ďalších špeciálnych a osobnostných predpokladoch súvisiacich s výberovým konaním,

5.     písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre účely výberového konania,

6.     doklad o bezúhonnosti (výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace),

7.     doklad o zdravotnej spôsobilosti.


Prihlášku s požadovanými dokladmi do výberového konania doručte so spätnou adresou uchádzača a telefónnym kontaktom v zalepenej obálke (poštou alebo osobne) najneskôr dňa 25. novembra 2013 do 15. 00 hod.  na adresu: Obec, Liptovský Peter, Obecný úrad 033 01 Liptovský Peter č. 100 s označením: „Konateľ SBH s.r.o. Liptovský Peter“ - výberové konanie, n e o t v á r a ť".
Predpokladaný termín nástupu je 01. 
01. 2014.
Prihláseným uchádzačom, ktorí budú spĺňať požadované predpoklady bude oznámený presný termín a miesto  výberového konania.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.