načítavam dáta, prosím čakajte
Vážení spoluobčania, priatelia, rodáci,

ďakujeme
stiahnuť fotky
pokračovať
Liptovský Peter Liptovský
Peter
Meniny oslavuje Miloslava
Telefón +421 44 5222484

rozhodnutie o umiestnení stavby „IBV „ Na Hlinách“

rozhodnutie o umiestnení stavby „IBV „ Na Hlinách“ II. Etapa – 5 RD a objekt občianskej vybavenosti“ v k. ú. Liptovský Peter na parc. č. KN-C 3416/11, KN-C 3331/3, KN-C 3352/6, KN-C 2976/72 a KN-C 3352/5 tak, ako je to vyznačené v kópii z katastrálnej mapy, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

Prílohy

rozhodnutie o umiestnení stavby „IBV „ Na Hlinách“