načítavam dáta, prosím čakajte
Vážení spoluobčania, priatelia, rodáci,

ďakujeme
stiahnuť fotky
pokračovať
Liptovský Peter Liptovský
Peter
Meniny oslavuje Miloslava
Telefón +421 44 5222484

Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania

 Obec Liptovský Peter zastúpená starostkou obce, ako príslušným správnym orgánom podľa § 13 zák.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, príslušný podľa § 5 odst. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie v znení neskorších predpisov a ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zák.č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov  v súlade s ustanovením  § 61 odst.1 a odst. 4 zákona č. 50/1976Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  v znení neskorších predpisov oznamuje začatie stavebného konania dotknutým orgánom  a známym účastníkom konania a súčasne na prejednanie predloženej žiadosti nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň

 

 

19. 12. 2013 /štvrtok/  o  9.00 hod.

 

so stretnutím na Obecnom úrade v Liptovskom Petre v stanovený čas.

       Do podkladov rozhodnutia je možné  nahliadnuť  na tunajšom obecnom úrade  a pri ústnom pojednávaní.

    Účastníci  konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky k predmetnej žiadosti uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. 

Prílohy

Oznámenie o začatí stavebného konania a nariade